IOGKF Dojo Kun

Okinawa honbu dojo version.
 • 礼儀を重んずること
  Hitotsu, Reigi wo omonzuru koto
 • 心身の錬磨に励むこと
  Hitotsu, Shinshin no renma ni hagemu koto
 • 日々の鍛錬を怠らず、伝統空手を守ること
  Hitotsu, Hibi no tanren wo okotarazu dentou karate wo mamoru koto
 • 剛柔流空手道の真髄を探究すること
  Hitotsu, Goju Ryu Karate Do no shinzui wo tankyu suru koto
 • 不撓不屈の精神を養うこと
  Hitotsu, Futou fukutsu no seishin wo yashinau koto
English version.
 • Respect others
 • Be courageous
 • Train your mind and body
 • Practice daily and protect traditional karate-do
 • Strive to teach the essence of Goju-Ryu
 • Never give up